Home O PROJEKTU

Projekt Moderní učitel

Moderní učitel - příprava pedagogických pracovníků k využití moderních způsobů výuky s podporou ICT a elearningu.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/02.0055
Číslo OP: CZ.1.07, Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní Osa: 7.1, Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3, Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Datum zahájení projektu: 1.11.2009, Datum ukončení projektu: 30.4.2012

Cíle projektu:
Hlavní prioritou tohoto projektu je zvyšování a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT a jejich následné aktivní využívání ve výuce.Neustálý vývoj ICT skýtá rozmanité možnosti využití multimediálních systémů pro výuku ve všech oblastech vzdělávání.Především na vyučujících a jejich kompetencích pak závisí nasazování těchto efektivních metod do praktického vyučování.Cílem tohoto projektu je vytvořit propracovaný systém školení a kurzů z oblasti ICT, zaměřený na praktické využití těchto technologií především pedagogickými pracovníky pro tvorbu jejich vlastních výukových materiálů.Chceme umožnit maximální dostupnost DVPP v této oblasti přímo v prostorách naší školy,a tím docílit proškolení co největšího počtu pracovníků instituce.Významným cílem projektu je instalace software pro elearningovou výuku Moodle. První část projektu je zaměřena na přípravu unikátních výukových materiálů a harmonogramu jednotlivých školení. Výstupem této fáze budou výukové texty k jednotlivým vyučovaným programům v tištěné podobě, názorné prezentace a návody uložené na CD ROM discích, vystavení všech vytvořených materiálů v elearningovém prostředí Moodle a postupné zpřístupnění na webových stránkách projektu. Školení jsou navržena tak aby poskytla pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům komplexní znalosti o programech,které mohou efektivně využít při přípravě a realizaci výuky. 
Jedná se konkrétně o programy:
- pro úpravu obrazových materiálů: Zoner Callisto5,PhotoStudio 9
- tvorbu a předvádění prezentací: rozšířené funkce PowerPoint
- kompletní on line aplikace Google: prezentace,tvorba fotoalb,vytváření www stránek,internetové úložiště dokumentů
- úprava, nahrávání zvukových záznamů: program Audacity
- úprava videozáznamů,sestřih videa,sestavení videoprezentací formátu DVD: program Pinacle Studio 10.
- elearning Moodle
Součástí projektu je také realizace intranetového komunikačního systému školy.

Zdůvodnění potřebnosti:
Projekt reaguje na aktuální potřeby vzdělávání pedagogických pracovníků a reflektuje na dynamický vývoj informačních technologií ve vzdělávání. Naše škola je v současné době velmi dobře vybavena výpočetní technikou. Kvalitní počítače jsou vyučujícím k dispozici v každém kabinetě a jsou připojeny do sítě internet. Důkladnou analýzou potřeb v oblasti ICT mezi pedagogickými pracovníky, provedenou dotazníkovým výzkumem a řízeným pohovorem jsme dospěli k závěru, že technické vybavení pro tvorbu výukových materiálů a využití moderních metod výuky za podpory ICT je vyhovující. Většina respondentů až 70% však uvedla, že využívá pouze základní programové vybavení a to především Word a Excel. Z šetření vyplynulo, že pracovníci mají  zájem využívat všech dostupných prostředků a programového vybavení, kterým škola disponuje, ale nejsou schopni samostatně pracovat a ovládat jim dosud neznámé softwarové vybavení. Mezi nejčastěji uváděnými programy, které jsou považovány z řad pracovníků za nezbytné jsou především programy pro tvorbu a spouštění prezentací, programy pro získávání a úpravu fotografií, grafické programy pro tvorbu letáků a podpůrných výukových materiálů, pořizování a úprava audionahrávek, tvorba a úprava videozáznamů pro přehrávání v DVD přístrojích. V neposlední řadě také online programy pro současnou týmovou práci dosažitelné z internetu. Realizací projektu chceme docílit maximálního využití technických prostředků, kterými škola disponuje ve prospěch výrazného zkvalitnění a zatraktivnění výuky. Dominantním inovačním prvkem tohoto projektu je vytvoření a spuštění elearningového prostředí, které bude průběžně využíváno pro školení pracovníků. Budou zde uloženy veškeré materiály a podrobné návody ke školením. Později převezmou správu obsahu samotní učitelé a budou zde vytvářet výukové opory pro podporu výuky svých předmětů. Obrovským přínosem elearningu mimojiné je, že je dostupný odkudkoli pomocí internetu i mimo prostory školy.

Přínos pro cílovou skupinu:
Hlavním přínosem tohoto projektu bude získání širšího spektra dovedností a vědomostí v oblasti ICT, které mohou velmi dobře zužitkovat při výkonu svého povolání i v osobním životě.  Zapojení do projektu elearningového prostředí Moodle povede k týmové spolupráci a rozdělení jednotlivých kompetencí na více členů týmu. Čas ušetřený moderními přístupy a výpočetní technikou může být věnován samotnému konstruování a propracování výuky. V rámci jednotlivých modulů školení budou vždy připraveny ukázky  praktického využití ve výuce různých předmětů, čímž chceme inspirovat pedagogické pracovníky v zavádění iformačních technologií do výuky. Veškeré výukové materiály vytvořené pro jednotlivé školení budou mít účastníci neustále k dispozici a mohou je aktivně využívat ke své práci. Předpokládáme, že díky tomuto projekteu docílíme zkvalitnění a zatraktivnění výuky a tím i zvýšení hodnoty naší organizace na trhu nabídky středních škol v regionu.